Basketball vereniging Rotterdam-Zuid vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Daarom hebben wij als Basketball vereniging Rotterdam-Zuid voor trainers / coaches een gedragscode opgesteld.

De gedragscode

1. De trainers / coach zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporters zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. De trainer / coach gaat zo om met een sporter dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.

3. De trainer / coach dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider gebruikt e-mail, sms/WhatsApp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar sporters te communiceren.

4. De trainer / coach onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering naar de sporters.

5. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen trainer/coach en sporters zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

6. De trainer / coach raakt de sporter niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

7. De trainers / coach beschermt de sporter naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat iedereen de gedragscode naleeft.

8. Als de trainer / coach gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur.

9. De trainer / coach krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen aan jeugdspelers.

10. Bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de trainer / coach in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een bestuurslid.

Download gedragsregels

Ouders & verzorgers

Forceer uw kind nooit en gedraag u sportief. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Bedenk dat sporters basketballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van anderen. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede speler.

Val een beslissing van een scheidsrechter nooit in het openbaar af.

Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters en jury) die ervoor zorgen dat er bij RZ basketball mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.