Challenge010


Leerlingen van het voorgezet onderwijs kunnen meedoen met één of meerdere van de vier sporten (zaalvoetbal, basketbal, dans en boksen) die binnen Challenge010 worden aangeboden. Het kan zijn dat de school ervoor kiest om maar aan één of twee sporten in plaats van aan vier sporten deel te nemen. Van de deelnemers dient per team/groep minimaal 70% voor deelname nog geen lid te zijn van een sportvereniging.

Voor zaalvoetbal en basketbal wordt er een schoolteam gevormd en wordt er een competitie gespeeld na schooltijd. Daarnaast krijgt een schoolteam trainingen, per teamlid 1 training. Met dansen en boksen wordt op een centrale locatie in het gebied (noord, oost, zuid of west) wekelijks getraind en toegewerkt naar een examen, wedstrijd of voorstelling. Hier trainen dus jongens en meiden van verschillende scholen met elkaar in een groep. De sporten staan onder leiding van een coördinator per tak van sport, die verbonden is aan SRS en die ervoor zorgt dat de competitie  of de training goed georganiseerd is. De trainingen worden gegeven door trainers die verbonden zijn aan de sportaanbieder en een schoolteam wordt begeleid door een coach die verbonden is aan de school.

De samenwerking tussen Rotterdam Sportsupport, de school en de sportaanbieder zorgt ervoor dat ook gestuurd kan worden op gedrag. Het pedagogisch beleid van het project is gericht op respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechters, de goede sfeer en het naleven van de gemaakte afspraken. Binnen het project is daartoe een pedagogisch adviseur van SRS beschikbaak, die ondersteuning kan bieden.

Schoolsportvereniging


In een schoolsportvereniging werken basisscholen en sportverenigingen (of andere sportaanbieders)samen om kinderen structureel aan het sporten te krijgen. Zij doen dit door het sportaanbod dichter bij de woon- en leefomgeving van de kinderen te brengen. Waar kinderen normaal gesproken naar de sportaanbieder gaan, brengt de schoolsportvereniging de sport aanbieder naar de kinderen toe. Vooral in wijken met weinig sportverenigingen of andere sportvoorzieningen is deze aanpak succesvol. Schoolsportvereniging is de naam van het project van Rotterdam Sportsupport c.q. het samenwerkingsverband tussen de school, sportverenigingen en Rotterdam Sportsupport.

De diverse verenigingen en/of sportaanbieders brengen hun aanbod naar de scholen door trainers van sportverenigingen direct na schooltijd trainingen op of in de buurt van de scholen te laten verzorgen. Na een aantal gratis proeftrainingen kunnen de kinderen betalend lid van de desbetreffende sportaanbieder worden en mee gaan doen aan de reguliere competitie. Op die manier proeven ze niet alleen de sfeer binnen de sportaanbieder, maar maken ze er echt deel van uit. De trainingslocatie blijft hierbij in de wijk om de toegankelijkheid van de sportvereniging te behouden. De deelnemende sportaanbieders krijgen als het ware als inverstering in de toekomst een schoolsportvereniging en leveren als sportaanbieder een bijdrage aan een saamhorige een leefbare wijk.

De samenwerking tussen de school en de sportaanbieder zorgt ervoor dat ook gestuurd kan worden op gedrag. Het pedagogisch beleid van het project is gericht op respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechters, de goede sfeer en het naleven van de gemaakte afspraken. Binnen het project is daartoe een pedagoog van SRS beschikbaar, de ondersteuning kan bieden.

Ministerie van Veiligheid en Justitie


‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ is een project om te voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit of om het afglijden naar de criminaliteit een halt toe te roepen. Dit gebeurt door hen een sportief en gezond alternatief te bieden, in een nieuwe omgeving en een positief netwerk buiten hun wijk. Daarmee wordt ook de belasting van die wijk enigszins verminderd. De doelstellingen van het project heeft u als volgt geformuleerd:

Sportdeelnamen: het inlopen van de achterstand in de sportdeelname van kwetsbare jongeren, met name de sportdeelname in georganiseerd verband.

Preventie: het begeleiden van kwetsbare jongeren in de samenleving, het tegengaan van sociaal isolement en het voorkomen van overlast en probleemgedrag.

Zorg: het voorkomen van uitval van kwetsbare jongeren uit de samenleving en/of het bewerkstellingen van re-integratie met behulp van sport en het aanpakken van overlast en probleemgedrag.